Dr. Baumann VN

Quận 1 Hồ Chí Minh

Quận 1
#####
Gian hàng 320-2, TTTM Takashimaya, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
#####
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m23!1m12!1m3!1d3723.6279694695954!2d105.87557972346957!3d21.04756684117128!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m8!3e0!4m0!4m5!1s0x3135a97ee71c6241%3A0x7a6bbc1aee885e2b!2zNDg0IMSQLiBOZ3V54buFbiBWxINuIEPhu6ssIE5n4buNYyBMw6JtLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!3m2!1d21.0475669!2d105.8800644!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1664775010527!5m2!1svi!2sus" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>